Prawo Ohma: Wzory i zastosowania

prawo Ohma wzory

Spis treści

Prawo Ohma to fundamentalna zasada w dziedzinie elektrotechniki, która opisuje zależność między prądem, napięciem i oporem w obwodzie elektrycznym. Twórcą tego prawa jest niemiecki fizyk Georg Simon Ohm, który sformułował je w 1827 roku. Prawo Ohma jest kluczowe dla zrozumienia i analizy obwodów elektrycznych oraz stanowi podstawę wielu aplikacji technologicznych.

Co to jest prawo Ohma?

Prawo Ohma stanowi, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia i odwrotnie proporcjonalne do oporu elektrycznego tego przewodnika. Innymi słowy, prąd elektryczny w obwodzie jest proporcjonalny do napięcia i odwrotnie proporcjonalny do oporu. To proste prawo fizyczne umożliwia obliczenie dowolnej z tych trzech wielkości, jeśli znane są pozostałe dwie.

Definicja prawa Ohma mówi, że zależność między prądem, napięciem i oporem w obwodzie elektrycznym jest następująca: prąd jest proporcjonalny do napięcia i odwrotnie proporcjonalny do oporu. Ta podstawowa zasada pozwala na łatwe obliczanie wartości jednej z wielkości, jeśli znane są pozostałe dwie.

Dzięki prawu Ohma możemy w łatwy sposób analizować oraz projektować obwody elektryczne, a także diagnozować i rozwiązywać problemy w instalacjach elektrycznych. To fundamentalne prawo fizyczne stanowi podstawę działania wielu urządzeń i technologii wykorzystujących prąd elektryczny.

Wzory prawa Ohma

Matematyczne wyrażenie wzory prawa Ohma to prosta równość, która opisuje zależność między natężeniem prądu, napięciem elektrycznym oraz oporem w obwodzie elektrycznym:

I = U/R

Gdzie:

 • I – natężenie prądu elektrycznego (w amperach, A)
 • U – napięcie elektryczne (w woltach, V)
 • R – opór elektryczny (w omach, Ω)

To równanie prawa Ohma pozwala obliczyć dowolną z tych trzech wielkości, jeśli znane są pozostałe dwie. Jest to podstawowe narzędzie do analizy i projektowania obwodów elektrycznych.

Zastosowania prawa Ohma

Prawo Ohma ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak analiza obwodów elektrycznych, projektowanie i działanie układów elektronicznych, pomiary elektryczne (np. amperomierze, woltomierze), obliczanie oporności w obwodach, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w systemach elektrycznych, projektowanie zasilaczy i układów zasilania, a także analiza właściwości materiałów przewodzących prąd.

Zastosowanie prawa Ohma Opis
Analiza obwodów elektrycznych Wykorzystanie prawa Ohma do obliczania natężenia prądu, napięcia i oporu w różnych konfiguracjach obwodów.
Projektowanie układów elektronicznych Stosowanie prawa Ohma do projektowania i optymalizacji układów, takich jak zasilacze, wzmacniacze, regulatory napięcia.
Pomiary elektryczne Zastosowanie w amperometrach, woltomierzach i innych przyrządach pomiarowych do określania wartości prądu, napięcia i oporu.
Obliczanie oporności Wykorzystanie prawa Ohma do określania oporności w obwodach, np. w kablach, rezystorach, czujnikach oporowych.
Diagnostyka i naprawa systemów elektrycznych Analiza zachowania obwodów elektrycznych według prawa Ohma pozwala na identyfikację i naprawę usterek.
Projektowanie zasilaczy i układów zasilania Stosowanie prawa Ohma do obliczania parametrów zasilaczy, takich jak prąd, napięcie, opór, moc.
Analiza właściwości materiałów przewodzących Wykorzystanie prawa Ohma do badania przewodności i oporności różnych materiałów, np. metali, półprzewodników, nadprzewodników.

Podsumowując, prawo Ohma znajduje zastosowanie w zastosowaniach prawa Ohma i gdzie stosuje się prawo Ohma w wielu obszarach elektryczności i elektroniki, od podstawowej analizy obwodów po zaawansowane projektowanie systemów.

Przykłady praktycznego wykorzystania prawa Ohma

Prawo Ohma znajduje liczne zastosowania w codziennym życiu i technologiach. Oto kilka przykładów:

 • Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opór elektryczny w obwodzie (np. w żarówce, grzejniku, silniku elektrycznym)

 • Określanie wartości napięcia na oporze w dzielniku napięcia

 • Szacowanie oporności przewodów i kabli elektrycznych

 • Projektowanie obwodów ograniczających prąd (np. w układach zasilania, diodach LED)

 • Analiza pracy czujników i przetworników oporowych

 • Diagnostyka i naprawa usterek w instalacjach elektrycznych

Te praktyczne wykorzystania prawa Ohma pokazują, jak niezbędna jest ta fundamentalna zasada w wielu dziedzinach elektryki i elektroniki.

Ograniczenia prawa Ohma

Chociaż prawo Ohma jest bardzo użyteczne i powszechnie stosowane, ma ono również pewne ograniczenia. Prawo to nie zawsze w pełni opisuje zachowanie obwodów elektrycznych, ponieważ:

 • Nie uwzględnia efektów indukcyjnych i pojemnościowych w obwodach prądu przemiennego.
 • Nie obowiązuje w obwodach nieliniowych, gdzie zależność między prądem a napięciem nie jest liniowa.
 • Nie sprawdza się w przypadku materiałów półprzewodnikowych, nadprzewodników lub układów elektromagnetycznych.

Podsumowując, należy pamiętać, że prawo Ohma nie zawsze w pełni opisuje zachowanie obwodów elektrycznych i ma swoje ograniczenia, szczególnie w odniesieniu do prądu przemiennego, obwodów nieliniowych oraz materiałów o specyficznych właściwościach elektrycznych.

Jak obliczać wartości według prawa Ohma

Obliczanie wartości według prawa Ohma jest proste. Wystarczy podstawić znane wartości do odpowiedniego wzoru:

Wzór Opis
I = U/R Obliczanie natężenia prądu I, gdy znane jest napięcie U i opór R
U = I*R Obliczanie napięcia U, gdy znane jest natężenie prądu I i opór R
R = U/I Obliczanie oporu R, gdy znane jest napięcie U i natężenie prądu I

Aby obliczać według prawa Ohma, wystarczy więc podstawić do odpowiedniego wzoru dwie znane wielkości (napięcie, prąd lub opór) i obliczyć trzecią nieznaną. Dzięki temu możesz łatwo określić wartość prądu, napięcia lub oporu w dowolnym obwodzie elektrycznym.

Pamiętaj, że prawo Ohma obowiązuje w obwodach liniowych, a jego zastosowanie ma pewne ograniczenia. Jednak jest to niezwykle użyteczne narzędzie do analizy i projektowania układów elektrycznych.

Podsumowanie prawa Ohma

Podsumowując, najważniejsze informacje o prawie Ohma to:

 1. Prawo Ohma to fundamentalna zasada w dziedzinie elektrotechniki, która opisuje zależność między prądem, napięciem i oporem w obwodzie elektrycznym.
 2. Zgodnie z tym prawem, natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia i odwrotnie proporcjonalne do oporu elektrycznego tego przewodnika.
 3. Matematyczne wyrażenie prawa Ohma to: I = U/R, gdzie I to natężenie prądu, U to napięcie elektryczne, a R to opór elektryczny.
 4. Prawo Ohma znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak analiza obwodów elektrycznych, projektowanie układów elektronicznych oraz pomiary elektryczne.
 5. Chociaż prawo Ohma jest bardzo użyteczne, ma ono również pewne ograniczenia – nie uwzględnia efektów indukcyjnych i pojemnościowych, nie sprawdza się w obwodach nieliniowych oraz w przypadku materiałów półprzewodnikowych czy nadprzewodników.

Podsumowując, prawo Ohma jest fundamentalnym prawem w elektrotechnice, które pozwala na obliczanie i analizę podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach. Pomimo pewnych ograniczeń, jest ono niezwykle przydatne w projektowaniu i diagnostyce systemów elektrycznych.

Kluczowe informacje o prawie Ohma Zastosowania prawa Ohma
 • Zależność prądu, napięcia i oporu
 • Wzór matematyczny: I = U/R
 • Sformułowane przez Georga Ohma w 1827 r.
 • Fundamentalna zasada w elektrotechnice
 • Ograniczenia: obwody nieliniowe, materiały półprzewodnikowe
 • Analiza obwodów elektrycznych
 • Projektowanie układów elektronicznych
 • Pomiary elektryczne (amperomierze, woltomierze)
 • Obliczanie oporności w obwodach
 • Diagnozowanie usterek w systemach elektrycznych
 • Projektowanie zasilaczy i układów zasilania

Wniosek

Prawo Ohma to podstawowa zasada w elektrotechnice, która opisuje zależność między natężeniem prądu, napięciem elektrycznym i oporem w obwodzie. Wnioski z prawa Ohma pokazują, że to proste, ale niezmiernie użyteczne prawo fizyczne, sformułowane przez Georga Ohma w 1827 roku, jest kluczowe dla zrozumienia i analizy obwodów elektrycznych.

Podsumowanie wiedzy o prawie Ohma wskazuje, że znajomość tego prawa jest niezbędna w wielu dziedzinach, takich jak projektowanie układów elektronicznych, pomiary elektryczne czy diagnostyka instalacji elektrycznych. Zastosowanie wzorów prawa Ohma pozwala na łatwe i precyzyjne obliczanie wartości prądu, napięcia i oporu w obwodach.

Chociaż prawo Ohma ma pewne ograniczenia, to nadal pozostaje fundamentalną zasadą elektrotechniki, bez której niemożliwe byłoby zrozumienie i wykorzystanie zjawisk elektrycznych w praktyce. Dlatego znajomość wniosków z prawa Ohma jest niezbędna dla każdego, kto interesuje się techniką i elektroniką.

Powiązane artykuły